Condicions de les reserves

En el moment de confirmar la reserva es farà efectiu el 25% de l’import total en concepte de paga i senyal i que s’entén a compte de l’import resultant dels serveis prestats. En cas de no rebre el pagament la primera setmana després del tancament de la reserva, aquesta es considerà anul·lada.
La resta del import s’haurà d’abonar en efectiu a l’arribada a la casa o per transferència bancària prèvia (no disposem de TPV per manca de cobertura).
Els costos de les transferències bancàries són a càrrec del client.


Lliurament de la documentació
Quan Casa Jou hagi rebut el pagament del 25% de paga i senyal, enviarà el document de Reserva, on s’hi inclou tota la informació.


Anul·lacions i indemnitzacions per renúncia de l’estada
L’anul·lació d’una reserva per part del client meritarà una penalització equivalent a l’import de la paga i senyal de la reserva.
L’anul·lació de la reserva per part del client amb quinze o menys dies d’antelació respecte al dia d’inici de l’estada reservada facultarà a Casa Jou a fer seu definitivament, mitjançant compensació, l’import íntegre de la paga i senyal.

L’anterior penalització no és aplicable quan la cancel·lació es produeix per causa major o causa de força major, degudament acreditada.


Alteracions o modificacions de dates
La modificació de nits reservades en dates especials (ponts, setmana santa, nadal, cap d’any i agost), no donarà lloc a cap reclamació, reemborsament o devolució de les nits i els preus fixats prèviament en la reserva inicial.

L’anterior penalització no és aplicable quan la cancel·lació es produeix per causa major o causa de força major, degudament acreditada.


Manteniment de la reserva
Si el client ha abonat la paga i senyal, Casa Jou manté la reserva efectuada durant l’horari d’entrada a la casa, durant les properes 24 hores des de l’hora d’entrada (16:00 hores del primer dia de la reserva). En cas de no assistència per part del client, Casa Jou no mantindrà la reserva efectuada ni la devolució de la paga i senyal.
En cas d’avís per part del client del retard de l’arribada, es mantindrà la reserva i l’import total de la mateixa.


Indemnitzacions per renúncia de l’estada
Quan el client abandoni la casa reservada abans de la data fins a la qual la tenia reservada, no es retornarà el preu total dels serveis que resten per utilitzar.


Horaris d’arribades i sortides
L’horari d’entrada és entre les 16.00 i les 21.00 hores i la sortida s’haurà d’efectuar abans de les 12.00 hores.
En el cas d’estades de cap de setmana, la sortida es pot retardar fins a les 16.00h, sempre que no coincideixi amb l’entrada d’un altre client. (En aquest cas s’avisa amb antelació).


Nombre i identificació dels clients
La persona usuària haurà d’acreditar la seva identitat en el moment d’efectuar l’entrada a l’establiment per mitjà de l’exhibició del DNI, passaport o equivalent en cas de països de fora de l’estat espanyol.
La persona usuària facilitarà les dades d’una targeta de crèdit bancària per tal de poder respondre a les despeses addicionals o danys que es puguin ocasionar. Aquestes dades seran eliminades un cop s’hagi efectuat el corresponent pagament.

El nombre de persones que ocupen la casa o l’habitació mai pot excedir del nombre estipulat en la reserva, excepte en el cas de nens menors de dos anys.

En cas de d’efectuar-se algún desperfecte en mobiliari, equipaments, electrodomèstics,… de la casa, s’efectuarà el pagament per part del client de l’import de reparació o restitució del mateix. Estarà a disposició del client l’informe i valoració de la reparació efectuada durant els quinze dies posteriors a la emissió del corresponent càrreg.

En cas de no retornar la clau de la casa en el moment de la sortida, s’emetrà un recàrrec de 100,00€ en concepte de substitució de bombins i còpies de claus.AUTORITZACIÓ DE COMUNICACIONS PROMOCIONAL
El client autoritza que li puguin enviar comunicacions de promocions per correu electrònic sempre que pugui donar-se de baixa en qualsevol moment.